Gespecialiseerd in horeca totaal inrichtingen; Meubilair & Apparatuur

u heeft 0 artikelen à € 0,00 excl. BTW in uw winkelwagen!
inhoud bekijken

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS VOORWAARDEN

Artikel 1)

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder :


1A -Ons
De aanbieder van een product. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rivierenland.
1B -Klant
De koper van een product dat wordt aangeboden door ons. Iemand wordt klant op het moment dat deze persoon in de winkel heeft geklikt op de knop ‘plaats order’, en daarna op de knop ‘OK’. Of wanneer deze persoon een bestelling, op welke wijze dan ook, heeft aangevraagd bij ons. Op dat moment gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vastgelegd.
1C -Producten/goederen
Het product of de producten/goederen die door het sluiten van een overeenkomst tussen ons en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dienen te worden, waarvoor de klant een bepaalde prijs dient te betalen.

Artikel 2)

Toepasselijkheid

2A :Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via ons gesloten worden en waarbij wij partij zijn, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen klant en ons middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.
2B :Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na goedkeuring door ons worden afgeweken.
2C :Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden (en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ons) worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ons ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2D :Wij hebben het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 3)

Voorwaarden


3A :Aanbiedingen
Alle prijzen en aanbiedingen gedaan in de winkel van ons zijn vrijblijvend, totdat klant een betalingsbevestiging heeft ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen. Alle prijzen en specificaties in de winkel zijn onder voorbehoud van typefouten, foutieve prijzen en prijswijzigingen. Wanneer wij foutieve prijzen geleverd krijgt door haar distributeurs zijn wij niet verplicht goederen te leveren voor de in de winkel aangegeven prijs. Afbeeldingen, prijzen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan de getoonde informatie en afbeeldingen kunnen GEEN rechten worden ontleend.

3B :Actueel assortiment
Wij willen ons assortiment zo actueel mogelijk houden. Net als in een gewone winkel kan het voorkomen dat een artikel uitverkocht is en niet meer leverbaar is. Mocht dit het geval zijn, dan krijgt de klant hierover bericht van ons.

3C : Overeenkomst
3C1 : Een overeenkomst komt tot stand nadat wij een opdracht hebben bevestigd of nadat wij met de uitvoering van de opdracht zijn begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3C2 : Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden ons slechts voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3D : Prijzen
3D1 : Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Wij berekenen geen extra order-/verzendkosten tenzij de (door de klant) gekozen betalingsmethode rembours (remboursbedrag: max. € 1000,00 incl. BTW) is. Bij remboursleveringen wordt € 5,00 incl. BTW extra berekent.
3D2 : Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen en belastingen (kostprijsfactoren). In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de prijzen te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle prijzen en specificaties in de winkel zijn onder voorbehoud van typefouten, foutieve prijzen geleverd door de distributeur en prijswijzigingen. Afbeeldingen, prijzen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan de getoonde informatie en afbeeldingen kunnen GEEN rechten worden ontleend.
3D3 : In geval van tijdelijke aanbiedingen of promotieacties geldt dat wij alleen gehouden zijn conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien wij in staat zijn om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad nog strekt. Wanneer het artikel binnen de actietermijn uitverkocht is, dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt.

3E : Reclamaties door transportproblemen
3E1 : Hier beschreven reclamaties betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeld.
3E2 : Klant is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit binnen een termijn van 5 werkdagen bij ons gemeld worden. De reclamatie dient vergezeld te gaan van opgave van ordernummer/betalingskenmerk.
3E3 : Na ontvangst wordt klant geacht de zending te hebben goedgekeurd.
3E4 : Indien en voor zover de reclamatie door ons gegrond worden bevonden zullen wij naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn het gebrek herstellen dan wel de goederen vervangen, zonder dat klant daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
3E5 : Een reclamatie ontslaat klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

3F : Reclamaties door foutieve leveringen
3F1 : Reclamaties inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd: Beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon vermelde goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen of een teveel aan goederen.
3F2 : De klant is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste (hoeveelheid) goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan ons te worden gemeld. De reclamatie dient vergezeld te gaan van opgave van ordernummer/betalingskenmerk waaronder de zending is verstuurd.
3F3 : Na verstrijken van 5 werkdagen wordt klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
3F4 : Indien en voor zover de reclamatie door ons gegrond wordt bevonden zullen wij naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn het gebrek herstellen dan wel de goederen vervangen, zonder dat klant daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
3F5 : Retournering van het verkeerd of teveel geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van ons en met inachtneming van de RMA-retourvoorwaarden welke klant op verzoek wordt toegezonden.
3F6 : Een reclamatie ontslaat klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

3G : Betaling
3G1 : Wij bieden de volgende betalingsmethoden aan: onder rembours, d.m.v. bankoverboeking of contant bij ophalen.
3G2 : Onder rembours : bezorging TPG-Post, betaling geschiedt aan de deur, maximaal remboursbedrag € 1000,00 incl. BTW. Hieraan zijn kosten (€ 14,95 incl. BTW) verbonden voor de klant. De klant ontvangt een BTW-factuur (status betaald) bij de aflevering van de goederen per post en/of email.
3G3 : Bij de bankoverboeking dient spoedig na het plaatsen van de order het verschuldigde bedrag op de bankrekening van ons te worden overgemaakt. Een order wordt pas in behandeling genomen wanneer het orderbedrag op de bankrekening van ons staat. De klant ontvangt een BTW-factuur (status betaald) bij de aflevering van de goederen per post en/of email.
3G4 : Bij afhaalopdrachten kunnen wij u om een aanbetaling vragen. Bij afhaalopdrachten waar de klant niet het bestelde product komt afhalen wordt een restockingfee van 10% van de waarde plus € 20,00 incl. BTW berekent. De rekening wordt geïncasseerd door het door ons ingehuurde incassobureau.
3G5 : Bij niet tijdige betaling door de klant zijn wij gerechtigd de kosten die hierdoor zijn gemaakt of moet maken van de klant te vorderen. Met name € 15,00 incl. BTW administratiekosten per verstuurde factuur en/of herinnering. Dit tot een maximum van 2 facturen of herinneringen en € 30,00 incl. BTW per maand.

3H : Eigendomsvoorbehoud
3H1 : Alle aan klant geleverde goederen blijven eigendom van ons tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de klant verschuldigd is voor de krachtenovereenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
3H2 : Klant is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na toestemming van ons, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang klant niet volledig aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
3H3 : In geval wij de order geheel of gedeeltelijk ontbinden zijn wij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van ons op schadevergoeding onverlet.

3I : Leveringstermijn
3I1 : De leveringstermijn is de termijn beginnende op de dag van bestelling tot en met de dag van levering. Wij hanteren een levertijd van maximaal 30 dagen. Een klant heeft, vanwege langere levertijd dan verwacht, altijd de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren. De aangegeven levertijd van een product in de winkel is slechts een indicatie.
Wanneer een product op voorraad is leveren wij het product binnen 5 werkdagen aan de klant. In sommige situaties kan de levertijd langer uitlopen. De klant wordt per post en/of email geïnformeerd over de leveringssituatie. De redenen voor een langere levertermijn kunnen zijn :
- De importeur is door zijn voorraad heen.
- De vraag naar het product is groter dan door de producent verwacht.
- Het betreft een nieuw product en het kan nog niet in de gevraagde hoeveelheden worden geproduceerd.
Hierdoor ontstaat een levertijd. Wij dragen zorg voor de snelst mogelijke levering.
3I2 : Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dien overeenkomstig verlaat, over verminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
3I3 : Overschrijding van de door ons opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3J : Annulering van orders
Annulering van orders kan uitsluitend schriftelijk. In principe is annuleren kosteloos maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden : Het product is nog niet verzonden of in verzending, wanneer u het bedrag nog niet heeft overgemaakt, U heeft per ongeluk twee orders vlak achter elkaar geplaatst, de annulering vindt Plaats op grond van een geldige reden, zoals een te lange levertijd (> 30 dagen vanaf bestelmoment). Indien u een bestelling heeft geplaatst is een annulering niet kosteloos wanneer : U een product heeft besteld om af te halen op ons kantoor en het is al naar ons kantoor verstuurd. Wij zullen dan de verzendkosten van het product uit het magazijn naar ons kantoor en weer terug + afhandelingfee in rekening brengen. Dit komt neer op € 30,00 incl. BTW. U zonder geldige reden (beschadiging, verkeerde product) uw remboursbestelling weigert. De kosten hiervan bedragen € 45,00 incl. BTW ter compensatie van de koerierskosten van en naar ons kantoor, plus TPG-Post rembourskosten naar u. U het verkeerde product heeft besteld en dit na ontvangst aan ons wenst te retourneren. Dat kan binnen 5 werkdagen met behulp van een retourformulier, wanneer het product in originele staat is. Toch zullen wij u de € 14,95 incl. BTW verzendkosten in rekening brengen die wij hebben gemaakt om het product naar u op te sturen. U ontvangt dus uw betaling retour minus € 14,95 incl. BTW verzendkosten.

3K : Levering
3K1 : Wij leveren uitsluitend binnen Nederland. Wanneer een klant toch een bestelling buiten Nederland Plaatst worden geen producten geleverd en worden extra kosten berekent voor het terugboeken van het betaalde bedrag. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.
3K2 : Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

3L :Transport
Wij bepalen de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de klant.

3M :Software en hardware producten
Het eigendom van en alle rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van ons, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3N : Overmacht
3N1 : Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor wij tijdelijk of blijvend niet in staat is aan onze verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, product is niet meer leverbaar, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.
3N2 : Indien wij door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ons op betaling door de klant voor reeds door ons verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zullen wij alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3O : Fabrieksgarantie
3O1 : Bij alle producten in het assortiment horen de gebruikelijke garantievoorwaarden van de fabrikant. De fabrieksgarantietermijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum). Over het algemeen worden defecte producten binnen de garantietermijn gerepareerd. Bepaalde producten worden echter omgeruild voor een nieuw product, dit afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier. Indien het product bij controle niet defect blijkt te zijn, worden € 80,00 incl. BTW onderzoekskosten in rekening gebracht. Defecten veroorzaakt door software of configuratieproblemen vallen niet onder de garantie.
3O2 : De garantie houdt uitsluitend in dat wij naar beste vermogen deze fouten zullen herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van ons.
3O3 : Verbruiksartikelen als toners, cartridges, disc-packs en geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van ons.
3O4 : Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
3O5 : De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan wij zijn gewijzigd of worden onderhouden.
3O6 : Indien de goederen door ons van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier.
3O7 : Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door ons in rekening worden gebracht.

3P : Retour procedure
3P1 : Aan de hand van de RMA-procedure voor technisch defecte goederen, kunnen defecte producten ter reparatie aan ons worden aangeboden. Bij een aantal fabrikanten kan de eindgebruiker rechtstreeks terecht voor de DOA/garantie-afhandeling van een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze om deze producten gerepareerd te krijgen. Indien de eindgebruiker voor de reparatie van defecte producten van deze fabrikanten toch gebruik wenst te maken van de RMA-afdeling van ons, dan worden er standaard administratiekosten van € 35,00 incl. BTW in rekening gebracht. Voor de wijze van afhandeling wordt onderscheid gemaakt tussen DOA, garantie en buiten garantie afhandeling.
3P2 : DOA (Dead On Arrival). Aanspraak maken op de DOA afhandeling is alleen mogelijk voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans 5 werkdagen, tenzij de fabrikant een andere regeling heeft. In geval van DOA wordt het defecte product altijd omgeruild voor een nieuw product. Producten waarvoor geen DOA-regeling bestaat of buiten de DOA termijn vallen, worden altijd binnen garantie gerepareerd. DOA’s worden uitsluitend geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking worden geretourneerd.
3P3 : Binnen garantie. De fabrieksgarantietermijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum, leveringsnota of eindgebruikerfactuur). Over het algemeen worden defecte producten binnen garantie gerepareerd. Bepaalde producten worden echter omgeruild voor nieuw product of replacement, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier. Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden € 100,00 incl. BTW onderzoekskosten in rekening gebracht. Defecten veroorzaakt door software of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
3P4 : Buiten garantie. Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn vallen dan wel schade hebben als gevolg van oneigenlijk gebruik (bijv. val-, vochtschade of schade ontstaan bij verzending van het product naar ons). Alvorens tot reparatie wordt overgegaan ontvangt de klant voor akkoord een schriftelijke prijsopgave. Indien geen akkoord voor de prijsopgave wordt gegeven, worden € 100,00 incl. BTW onderzoekskosten in rekening gebracht.
3P5 : Procedure voor technische RMA : Voor het retourneren van defecte goederen dient altijd een RMA-nummer te worden aangevraagd. U dient hiervoor het RMA-aanvraagformulier volledig in te vullen en door te sturen naar ons. Bij een RMA-aanvraag dienen de volgende gegevens vermeld te worden : artikelnummer, type garantie-afhandeling (DOA, garantie of buiten garantie), factuurnummer/leveringsbon (voor DOA/garantiebepaling), serienummer, duidelijke klachtomschrijving. Onvolledig ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen. Na toekenning van het RMA-nummer kunnen de goederen worden opgestuurd. Het RMA-formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de (transport) verpakking te worden aangebracht. Tevens dient altijd een bewijs van garantie bij het product te worden gevoegd. Defecte producten die zonder garantiebewijs worden opgestuurd, zullen als buiten garantie in behandeling worden genomen. In dit geval wordt voor akkoord een prijsopgave gestuurd. Bovendien kan het niet meesturen van het garantiebewijs vertraging van de reparatie veroorzaken. De garantieafhandeling zoals vermeldt op het RMA-formulier is onder voorbehoud. De feitelijke garantie wordt vastgesteld bij binnenkomst van het fysieke product (na controle of het defect conform voorwaarden is verzonden). Producten die worden teruggestuurd moeten altijd degelijk verpakt zijn voor transport. Indien wij producten ontvangen die ondeugdelijk zijn verpakt, zullen verpakkingskosten voor het retourtransport in rekening worden gebracht. Om onnodige beschadiging, problemen of vertraging bij de reparatie te voorkomen dienen de volgende maatregelen genomen te worden : maak een backup van de data (Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data), garantie geldt enkel voor hardware-defecten. Alle software (incl. virussen) vallen niet onder garantie. Gebruik een degelijke transportverpakking, verwijder toners en drums, voeg altijd het garantiebewijs bij het defecte product. De kosten voor verzending naar ons zijn voor rekening van ons. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar ons. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van ons. De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van ons.
3P6 : Commerciële RMA Voorwaarden : 5 werkdagen zichttermijn. Indien de klant (niet defecte) producten wil retourneren dient de commerciële RMA-procedure gevolgd te worden. Voor een snelle en accurate afhandeling is het belangrijk dat de voorwaarden strikt worden opgevolgd. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, d.w.z. : de verpakking onbeschadigd, product ongebruikt. (Voor software telt ongebroken zegel.) Commerciële retouren : 5 werkdagen zichttermijn. Bij commerciële retouren zullen wij u de € 15,00 incl. BTW verzendkosten in rekening brengen die wij hebben gemaakt om het product naar u op te sturen. U ontvangt dus uw betaling retour minus € 15,00 incl. BTW verzendkosten. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn. Indien dat niet het geval is worden de kosten van de deze waardevermindering afgetrokken. RMA-aanvragen voor licenties dienen altijd via de servicedesk aangevraagd te worden. Na controle van de RMA-aanvraag, geeft ons binnen 5 werkdagen een reactie. Het RMA-formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht. De producten dienen binnen 10 werkdagen na toekenning van het RMA-nummer worden teruggezonden in een transportverpakking naar ons, afdeling RMA. In incidentele gevallen, ter beoordeling van ons, worden producten opgehaald door de vervoerder van ons. Producten die zonder RMA-nummer worden teruggestuurd worden altijd geweigerd, evenals ongefrankeerde goederen. Na ontvangst en controle van de goederen in het magazijn, volgt binnen 14 dagen de creditnota. De hoogte van het creditbedrag is afhankelijk van de staat van de goederen en/of de eventueel gemaakte afspraken. Wij behouden ons het recht voor retour gezonden producten te weigeren, indien deze niet conform de voorwaarden zijn ontvangen. Indien wij de goederen reeds hebben aangenomen, worden deze voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
3P7 : De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar het RMA retour adres.
3P8 : De verzendkosten van de omgeruilde of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van ons. Een porto vergoeding kan worden aangevraagd via post en/of email nadat de RMA procedure correct is afgehandeld.
3P9 : Volgende producten worden nooit retour genomen: warranty packs, spare parts, geheugen.
3P10: Wij behouden ons het recht voor retour gezonden producten te weigeren, indien deze niet conform de voorwaarden zijn ontvangen. Indien wij de goederen reeds hebben aangenomen, worden deze voor rekening en risico van de klant opgeslagen.

3Q : RMA en licenties
3Q1 : Voor licenties dient u 5 werkdagen na ontvangst van de factuur een RMA-aanvraag in te dienen.
3Q2 : De RMA-aanvraag dient per post en/of email te worden gedaan. U ontvangt van ons een RMA-formulier terug. Het formulier dient u per fax naar de servicedesk te sturen.
3Q3 : Softwareproducten waarvan de verpakking geopend is en goederen die volgens specificaties van de consument speciaal voor de consument besteld zijn vallen niet onder de ‘niet goed geld terug garantie’.
3Q4 : Retournering van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van ons.
3Q5 : Eventueel verschuldigde bedragen voor de geretourneerde goederen zullen binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen worden betaald.
3Q6 : Bij ‘niet goed geld terug retour’ geldt onze RMA voorwaarden en dient de RMA-procedure gevolgd te worden.
3Q7 : De RMA-aanvraag dient per post en/of email te worden gedaan. Bij een RMA-aanvraag dienen de volgende gegevens vermeld te worden : fabrikant artikelnummer, factuurnummer/ ordernummer/betalingskenmerk, serienummer. Onvolledig ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen.

3R : Aansprakelijkheid
3R1 : Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aangeleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van ons. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, gegevensverlies of vermindering en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3R2 : Wij zijn niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de klant of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval deze Algemene Voorwaarden van ons van aan ons toerekenbare opzet of grove schuld.
3R3 : Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door ons geleverde goederen, zijn wij niet aansprakelijk.
3R4 : De klant vrijwaart wij en onze medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door het door ons geleverde producten.
3R5 : De aansprakelijkheid van ons uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst inclusief BTW.

3S : Privacy
3S1 : Wanneer de klant online informatie verstrekt aan ons zullen wij deze informatie niet aan derden verstrekken. Wij verzamelen de informatie op een beveiligde server. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke vorm van diefstal door hackers dan ook. Indien blijkt dat hackers beveiligingen hebben weten te omzeilen zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie.
3S2 : Door het aangaan van een overeenkomst met ons waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent klant uitdrukkelijke toestemming aan ons voor het doen van aan klant persoonlijk gerichte aanbiedingen per post en/of email, en uw gegevens NIET aan derden ter beschikking te stellen.
3S3 : Indien de klant geen prijs stelt op het door of namens ons doen van aan de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen, kan de klant direct in de nieuwsbrief zich met 1 klik afmelden. De afmelding is dan meteen geactiveerd.

3T :Klantenservice/klachten
Klant kan met al haar vragen, opmerkingen, suggesties en klachten terecht bij ons

Op alle overeenkomsten met ons is Nederlands recht van toepassing.