Gespecialiseerd in horeca totaal inrichtingen; Meubilair & Apparatuur

u heeft 0 artikelen à € 0,00 excl. BTW in uw winkelwagen!
inhoud bekijken

ALGEMENE TOEGANGS VOORWAARDEN

Artikel 1)

Begripsomschrijvingen

1A -Dienst(en)
De dienst(en) waarvan de aanbieder en de gebruiker met elkaar overeengekomen zijn dat de onderhavige voorwaarden van toepassing zullen zijn.
1B -Toegang
De Loginnaam met Wachtwoord die toegang geeft tot de diensten.
1C -Aanbieder
De contractant van ons.
1D -Gebruiker
De gebruiker aan wie de Loginnaam met Wachtwoord is toegekend. Met gebruiker wordt, tenzij anders aangegeven, elke gebruiker afzonderlijk bedoelt.
1E -Overeenkomst
De overeenkomst tussen gebruiker en de aanbieder ter zake van het gebruik van (een) dienst(en) waarvoor de Loginnaam met Wachtwoord benodigd is.
1F -Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden.
1G -Correspondentieadres
Het adres waarnaar de facturen worden gezonden.

Artikel 2)

De voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de aanbieder en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van diensten. Naast de voorwaarden kunnen voor een specifieke dienst aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, welke de gebruiker ontvangt bij het aangaan van die dienst.


Artikel 3)

De Loginnaam met Wachtwoord wordt e.v.t. door de aanbieder per gewone post naar het correspondentieadres gezonden. Indien de gebruiker de Loginnaam met Wachtwoord ontvangt in een geopende envelop dient de gebruiker onverwijld maatregelen te nemen zoals bepaald in Artikel 10 van de voorwaarden. Per website kunnen meerdere toegangen van kracht zijn. Het is aan de gebruiker persoonlijk toegestaan handelingen te verrichten met behulp van de Loginnaam met Wachtwoord.


Artikel 4)

De aanbieder geeft bij de diensten aan of de Loginnaam met Wachtwoord vereist is voor een opdracht. Iedere aan de aanbieder via telefoon en/of interactieve media gegeven opdracht, voorzien van de daarvoor vereiste Loginnaam met Wachtwoord, heeft dezelfde juridische waarde en prioriteit als een schriftelijk gegeven opdracht voorzien van de nodige rechtsgeldige handtekening. De aanbieder is gerechtigd iedere opdracht, voorzien van de daarvoor vereiste Loginnaam met Wachtwoord, uit te voeren.


Artikel 5)

De aanbieder kan ten aanzien van het gebruik van bepaalde diensten door de gebruiker limieten per tijdseenheid stellen aan het aantal door de gebruiker te verrichten opdrachten en deze daarvan bij het aangaan van de overeenkomst dan wel het aanvragen van (een) dienst(en) op de hoogte stellen. De aanbieder is ten alle tijde gerechtigd om zwaarwegende redenen deze voor de gebruiker geldende limieten te beperken. De aanbieder zal de gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen en desgevraagd de reden vertellen.


Artikel 6)

De aanbieder heeft het recht om het verschaffen van toegang te registreren. Ook elk met betrekking tot diensten aan de aanbieder via telefoon en/of interactieve media gegeven opdracht, zal worden geregistreerd. Deze registratie zal voor de aanbieder als bewijs kunnen dienen dat de opdracht, voorzien van de daarvoor vereiste Loginnaam met Wachtwoord, is gegeven.


Artikel 7)

De gebruiker kan uitsluitend door middel van het door de aanbieder vastgestelde formulier wijzigen en/of aanvullingen aanbrengen. Dit formulier dient, tenzij anders aangegeven, niet ondertekend te zijn door alle gebruikers.


Artikel 8)

De aanbieder zal streven naar een zoveel mogelijk ongestoord functioneren van onder haar beheer staande apparatuur en programmatuur. De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door gebruiker verband houdende met het niet, niet tijdig, niet juist en/of niet volledig functioneren van de apparatuur en programmatuur, tenzij en voor zover de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de aanbieder.


Artikel 9)

De gebruiker dient zorgvuldig met zijn Loginnaam en Wachtwoord om te gaan en deze strikt geheim te houden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Loginnaam met Wachtwoord.


Artikel 10)

Indien de gebruiker weet of vermoedt dat zijn Loginnaam met Wachtwoord aan derde bekend is dient de gebruiker passende maatregelen te nemen. De gebruiker dient de toegang te wijzigen dan wel het account op te heffen. Indien de gebruiker deze handeling(en) negeert is de aanbieder gerechtigd om hiervoor een boete van € 250,00 incl. BTW per overtreding in rekening te brengen. In geval van misbruik dient de gebruiker bovendien de aanbieder schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen en desverzocht aangifte van misbruik te doen bij de politie.


Artikel 11)

De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De overeenkomst kan uitsluitend door de gebruiker en/of aanbieder schriftelijk worden opgezegd aan het eind van een jaarlijks termijn, startende de overeenkomstdatum, met inachtneming van een termijn van minimaal 1 maand. De aanbieder is te allen tijde gerechtigd om zwaarwegende redenen het gebruik van diensten te beperken, te blokkeren of te beëindigen zonder hiervoor genoemde termijn in acht te nemen. De aanbieder zal hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen en desgevraagd de reden vertellen.


Artikel 12)

De aanbieder heeft het recht wijzigingen in en/of aanvullingen op de Voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen in en/of aanvullingen op de voorwaarden zullen voor de gebruiker bindend zijn vanaf een nieuw termijn nadat daarvan mededeling is gezonden naar het correspondentieadres. Indien de gebruiker niet accoord gaat met wijzigingen en/of aanvullingen is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst uiterlijk per datum waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden en dient de aanbieder bereikt te hebben voor genoemde datum.


Artikel 13)

Klant kan met al haar vragen, opmerkingen, suggesties en klachten terecht bij ons


Op alle overeenkomsten met ons is Nederlands recht van toepassing.